Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin Çalışan Adayı, Çalışan gibi ilgili kişilerin kendisinden elde edilmesi sırasında yapılan bilgilendirmeler yanında, kişisel verileri üçüncü kişilerden elde edilen aşağıdaki kişilerin de işbu genel aydınlatma metni ile bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şirketimizin iş süreçleri doğrultusunda, Şirket olarak ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanan firmaların, tedarikçi firmalarımızın çalışanlarına ve yetkililerine ait kimlik ve iletişim verilerini; Şirketimizin ihale süreçlerine katılım sağlayan kişilere ait kimlik, iletişim ve finansal verileri, Şirket içerisinde eğitimlerin organize edilmesi ve çalışanlarımıza gerekli eğitimlerin sağlanabilmesi amacıyla Şirketimizde eğitim veren kişilerin kimlik, iletişim ve mesleki deneyimlerine ilişkin verilerini; Şirketimizin ziyaret edilmesi durumunda ziyaretçilerimizin kimlik, iletişim, araç plaka bilgileri, güvenlik kamerası görüntülerini; Şirketimiz ile gerek internet sitesi ve telefonla gerekse şahsen başvuruyla iletişime geçen kişilerin kimlik, iletişim verileri ile Şirketimiz hakkındaki görüş, öneri ve taleplerine ilişkin bilgileri;

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Talep/Şikâyetlerin takibi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı
İşbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan kişisel veriler, aynı madde içerisinde belirtilen amaçlarla, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle bağlı ve sınırlı olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesinde hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve başta Eren Holding A.Ş. olmak üzere Eren Holding bünyesinde bulunan topluluk şirketlerimize aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafınızca sözlü veya yazılı olarak yapılan bildirimler ve güvenlik kamerası kaydı aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi KVKK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimizin Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No: 2A/26 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya bireysel KEP adresinizden Şirketimizin KEP adresi olan erenenerji@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@erenenerji.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.